РЕКИЦ

РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – „ЧИТАЛИЩА“ ГАБРОВО

Регионален експертно-консултантски и информационен център  „Читалища” /РЕКИЦ/ – Габрово подпомагат националната политика към читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществяват дейности за читалищата от цялата област, на чиято територия функционират.

Приоритетни направления на дейност пред РЕКИЦ „Читалища”

– Осъществяване на методическа и експертно-консултантска дейност; Разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата;

– Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности; Подготовка и подпомагане на читалища при разработване и участие в проекти;

– Организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата;

– Насърчаване и популяризиране на нови идеи и мислене в читалището;

– Координиране работата на читалищата в териториалната библиотечно-информационна мрежа и подпомага модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност;

– Подпомагане дейността на народните читалища в сферата на опазването, и популяризирането на нематериалното културно наследство. Любителско творчество;

гр.Габрово, пл. „Възраждане“ 7, п.к. 208,

e-mail: rekic.gabrovo@gmail.com

Тел.: 066 808 213, 088 495 0360, 088 962 7231

www.rekic-gabrovo.com

Форма за контакт