Пререгистрация на народните читалища в Агенция по вписванията

Пререгистрация на народните читалища в Агенция по вписванията

След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища народни читалища, читалищни сдружения, Съюзът на народните читалища и техните клонове ще имат тригодишен срок (до 31.12.2020 г.), за да се пререгистрират в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията.

Особена ситуация: Ако преди 01.01.2018 г. сте подали документите за регистрация или вписване на промени в окръжния съд, но след тази дата все още нямате издадено решение за регистрацията, съответно вписването на промените – в този случай трябва да изчакате съдебното решение за регистрация, съответно за промените да бъдат вписани в окръжния съд по седалището, след което може да предприемете действия по пререгистрация в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Как може да се поиска пререгистрация на народно читалище / читалищно сдружение / Съюз на народните читалища в Агенция по вписванията?

Пререгистрацията започва с подаване на заявление за пререгистрация, по образец както е посочено по – долу. В тези случаи Агенция по вписванията ще поиска от съответния съд да се издаде специално удостоверение за актуално състояние, което ще й бъде изпратено по служебен път, заедно с препис от последно вписания по фирменото дело учредителен акт/устав.

Образец на заявлението може да се изтегли от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и то следва да отговаря на вида на организацията:
•    За народно читалище – Заявление А17 за вписване на обстоятелства относно народно читалище
•    За читалищното сдружение  и за Съюз на народните читалища – Заявление А15 за вписване на обстоятелства относно сдружение

В полето „Вид на вписване“ в заявлението се маркира „Пререгистрация“ и се попълват относимите за целите на пререгистрацията полета с данни на читалището/ читалищното сдружение/ Съюз на народните читалища.

Внимание: от кого се попълва и подписва заявлението:
Заявител може да бъде законно представляващия читалището/ читалищното сдружение/ Съюз на народните читалища, който подписва заявлението или адвокат с изрично пълномощно (писмено), в който случай последният подписва заявлението и прилага към него пълномощното си.

От кого може да се подаде заявление:
1.    Заявлението може да се подаде от някой от горепосочените заявители лично (на хартия или по електронен път) или
2.    само когато е на хартия – от друго лице (пълномощник) с писмено пълномощно. Когато заявлението се подава от пълномощник, е необходимо заявителят да завери нотариално подписа си предварително върху попълненото заявление. Допълнително в тези случаи към заявлението се прилагат 1) Декларация, че заявлението и приложените към него документи са представени от заявителя (по образец), която може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ и която се подписва от пълномощника и 2) изрично писмено пълномощно.

Внимание! Не се допуска заявлението за пререгистрация да бъде подписано от лице, което няма представителни правомощия, дори и да е член на управителния орган или упълномощен с нотариално заверено пълномощно от представляващия.

Приложения към заявлението за пререгистрация
Към заявлението задължително се прилага:
•    Актуален устав на народното читалище / читалищното сдружение / Съюза на народните читалища.
Уставът се подава в копие, заверено от съда по регистрацията, или заверено от представляващия „Вярно с оригинала“ на всяка страница, подписано от него и подпечатано с печата на читалището. Ако в устава има лични данни (ЕГН, адрес, данни по лична карта), се прилага и второ копие, в което личните данни са заличени.
•    Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове (по образец). Декларацията може да бъде изтеглена от уебсайта на Регистъра на ЮЛНЦ. Подписва се от заявителя (в зависимост от това кой подава заявлението – законния представител или упълномощен адвокат).

Вашият коментар