НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА – УКАЗАНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Със Закона за държавния бюджет за 2018 г. и Решение на Министерския съвет № 667 от 1 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., стандартът за една субсидирана бройка за читалищата през 2018 г. е в размер на 8 375.00 лв..

Предвидените в държавния бюджет средства за подпомагане развитието на читалищната дейност са в размер на 63 331 750.00 лв. Спрямо 2017 г. завишението е с 8 151 050.00 лв.

 

В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. Спрямо 2017 г. няма завишаването на субсидирана численост по общини. Стандартът е завишен с 1075.00 лв. за една субсидирана бройка.

 

Допълнителна информация:

Министерството на културата ще изпрати писма до всички общини в страната, в които се съдържа информация за издръжка на една субсидирана бройка, както и указания към комисиите съставени съобразно изискванията на чл. 23 от Закона за народните читалища /същите остават непроменени както и през предходната година/.

Вашият коментар