Нормативни документи

Закон за народните читалища

mc.government.bg/files/80_ZAKON_za_narodnite_chitalishta.doc

Закон за обществените библиотеки

mc.government.bg/files/641_ZAKON_za_obshtestvenite_biblioteki.doc

Закон за културното наследство

mc.government.bg/files/635_ZAKON_za_kulturnoto_nasledstvo.rtf

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134942720